نحوه اندازه گیری دور کمر و لگن

      در ﻫﺮ دو اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎﻫﺎی ﻓﺮد ﺟﻔﺖ ﺑﻮده ﻓﺮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و راﺣﺖ اﻳﺴﺘﺎده و ﻟﺒﺎس ﻛﻤﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮد ﺑﺎﻳﺪ آرام ﺑﻮده و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی در ﭘﺎﻳﺎن ﻳﻚ دم ﻋﺎدی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ﻫﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺑﺎﻳﺪ دو ﺑﺎر ﺗﻜﺮار ﺷﻮد و در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ، ﻣﺘﻮﺳﻂ آن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺛﺒﺖ ﺷﻮد؛ اﮔﺮ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ دو اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻜﺮار ﺷﻮد. دور ﻛﻤﺮ، ﺑﻪ راﺣﺘﻲ از ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ آن (درﺳﺖ ﺑﺎﻻی ﻧﺎف) اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ دور ﺑﺎﺳﻦ ﻳﺎ ران، از ﭘﻬﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ آن اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺷﻮد.

نحوه-اندازه-گیری

خبرهای تصویری

نظرات ارزشمند شما